Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

 

Wystawa spis treści
Strona główna Wystawa Spis

Potomnym ku pamięci

WYSTAWA PRZEDSTAWIAJĄCA LUDOBÓJSTWO
DOKONANE NA POLAKACH
W LATACH 1939-1947

przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA)

 

The Exhibition presenting genocide
of the Polish
between 1939-1947

by Ukrainian Nationalists Organization (UNO) and Ukrainian Uprising Army (UUA)

 

ВЫСТАВКА ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕНОЦИД,
СОВЕРШЁННЫЙ НА ПОЛЯКАХ
В 1939-1947 ГОДАХ

Организацией украинских националистов (ОУН)
и Украинской повстанческой Aрмией (УПА)

 

 

Autorzy wystawy:

Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Czesław Filipowski

 

Zarząd Stowarzyszenia

Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

składa najserdeczniejsze podziękowania

za okazaną pomoc i przekazane materiały dokumentacyjne

 

 © Copyright by Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

                       Po obejrzeniu wystawy zapraszamy                           
              do podzielenia się swoimi uwagami i opiniami.                   

 

        Prosimy je wysyłać na adres Stowarzyszenia:         

  Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów  
      ul. Oławska 2    
  50-123 Wrocław   

     lub adres e-mail: narubiezy@op.pl   

 

WSTĘP

Na podstawie materiałów zebranych przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu opracowano wystawę przedstawiającą ludobójstwo dokonane na ludności polskiej na Kresach Południowo - Wschodnich w latach 1939-1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA).

Wystawa składa się z 59 plansz wydrukowanych na tkaninie PCV, każda o wymiarach 85 x 200 cm. Zamontowano po dwie plansze w stojaku kasetowym. Na planszach są zdjęcia osób zamordowanych w każdym powiecie, zdjęcia zniszczonych kościołów, pomników i tablic upamiętniających ofiary, tablice o udokumentowanej liczbie zamordowanych Polaków w poszczególnych miejscowościach, mapa powiatu obejmująca miejscowości, w których ginęli ludzie.

Celem wystawy jest ocalenie od zapomnienia prawdy o rozmiarach popełnionych zbrodni OUN-UPA i stosowanych metod eksterminacji, o czym świadczą eksponowane zdjęcia. Chcemy też pokazać światu, czym był nacjonalizm ukraiński w wydaniu banderowskim.

Wystawa, którą prezentujemy jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Dysponentem jest Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu. Dla bliższego zapoznania się z opracowaną wystawą postanowiliśmy wydać katalog przedstawiający to ludobójstwo. Nasze Stowarzyszenie zgromadziło ponad 20 000 relacji świadków, którzy przeżyli ten niespotykany w historii holokaust na bezbronnej ludności cywilnej, głównie wiejskiej. Zamordowano co najmniej 200 000 Polaków. Była to eksterminacja Polaków zaplanowana i wykonana przez OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich.

Definicję ludobójstwa określa art. 118 § 1 kk oraz art. II Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1948 r. Zgodnie z nią ludobójstwem jest czyn, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych.

Prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu i w Lublinie na podstawie prowadzonych śledztw potwierdzili jeszcze w 2006 roku, że na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1945 doszło do zbrodni ludobójstwa (Pismo Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu z dnia 7.09.2006r. znak KO 90-06).

Na konferencji naukowej, która odbyła się 10 lipca 2008 r. w Warszawie, zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Instytut Pamięci Narodowej, prokuratorzy Antoni Kura i Piotr Zając w swoich referatach wypowiedzieli się, że banderowcy dokonali ludobójstwa na Polakach, na Kresach Południowo-Wschodnich. Tego faktu nie da się ukryć, bo na ten temat są już obszerne dzieła opracowane przez Stowarzyszenie o ludobójstwie dokonanym w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i przez Siemaszków w województwie wołyńskim.

W związku z 65 rocznicą największego nasilenia mordów, Sejmik Województwa Dolnośląskiego na sesji dnia 29 września 2008r. podjął uchwałę Nr XXX/455/08 w sprawie uczczenia 65 rocznicy ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu – Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1942-1947.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z póżn. zm.) oraz art. 36 ust. 4 Statutu Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 r. nr 40, poz. 1084 oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 174) uchwala się co następuje:

§ 1

Sejmik Województwa Dolnośląskiego składa hołd Polakom na Wołyniu – Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zostali pomordowani przez ludobójców z organizacji ukraińskich nacjonalistów (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii). Jednocześnie Sejmik Województwa Dolnośląskiego zapewnia o pamięci i wdzięczności tym Ukraińcom, którzy często za cenę własnego życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom. Tym ludobójstwem nie obciążamy narodu ukraińskiego. Wierzymy, że pełne wyjaśnienie okoliczności tej tragedii, potępienie jej sprawców stanie się dla narodu polskiego i ukraińskiego kolejnym krokiem w budowaniu współpracy i przyjaźni między naszymi narodami.

§ 2

Stanowisko przekazuje się Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, parlamentarzystom Województwa Dolnośląskiego oraz jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę podpisał Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Jerzy Pokój

 

 

Wystawę dofinansowała

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie

 

Katalog wystawy dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 


 

Każda organizacja w pewnym stopniu zmienia rzeczywistość wokół siebie. Angażuje więc do wspólnego wysiłku wiele innych podmiotów życia społecznego i obywatelskiego. Spośród kilku tysięcy organizacji na Dolnym Śląsku ta, chociaż w inny sposób, prowadzi nas ku przyszłości.
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów pragnie nie tylko ocalić od zapomnienia prawdę historyczną i elementarną godność człowieka. Uczy i przestrzega następne pokolenia, które pozbawione pamięci swoich korzeni, stają się jak dmuchawce na wietrze.
Niech ta publikacja pozwoli wylać resztki łez. Niech zapoczątkuje mądry obrzęd pogrzebowy – etap rozpaczy, zrozumienia i pochówku. Wtedy czas dostanie szansę zabliźnić rany, a my odkrycia „logiki dziejów” odwiecznie kształtowanej przez ułomność wpisaną w naturę człowieka – nienawiść.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Marek Łapiński

 

Katalog książkowy można zamówić

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław.

tel./fax + 48 071 343 49 23